Kas katram katolim ir jāzina?

IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS

SVĒTĀ KRUSTA ZĪME

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.

KUNGA JĒZUS LŪGŠANA

Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

LŪGŠANA DIEVMĀTEI

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

LŪGŠANA VISSVĒTĀKĀS TRĪSVIENĪBAS GODAM

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.


TICĪBAS APLIECINĀJUMS

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. 

DESMIT DIEVA BAUŠĻI

Es esmu Kungs, tavs Dievs:
1. Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man.
2. Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt.
3. Tev būs svēto dienu svētīt.
4. Tev būs godāt savu tēvu un māti.
5. Tev nebūs nokaut.
6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
7. Tev nebūs zagt.
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu.
10. Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākajam.

PIECI BAZNĪCAS BAUŠĻI

1. Tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem.
2. Tev būs Baznīcas noliktās dienās atturēties no gaļas ēdieniem un gavējamās dienās gavēt.
3. Tev būs vismaz vienu reizi gadā izsūdzēt savus grēkus.
4. Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt Vissvētāko Sakramentu.
5. Tev būs palīdzēt uzturēt savu Baznīcu un tās kalpus. 

GALVENĀS TICĪBAS PATIESĪBAS

1. Ir Dievs, kas visu ir radījis, uztur un vada.

2. Dievs ir viens, bet trijās Personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars.
3. Dievs Dēls kļuva par cilvēku un nomira par mūsu grēkiem pie krusta.
4. Dievs ir taisnīgs, par labiem darbiem atalgo, par ļauniem soda.
5. Cilvēka dvēsele ir nemirstīga.
6. Lai varētu iemantot debesu valstību, cilvēkam ir nepieciešama Dieva žēlastība. 

SVĒTIE SAKRAMENTI

1. Kristība
2. Iestiprināšana
3. Vissvētākais altāra sakraments
4. Gandarīšanas sakraments
5. Slimnieku sakraments
6. Priesterība
7. Laulība

TIKUMI, DAŽĀDI LABIE DARBI UN GRĒKI

ASTOŅAS SVĒTĪBAS

1) Svētīgi nabadzīgie garā, jo viņiem pieder debesu valstība.

2) Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi.
3) Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti.
4) Svētīgi tie, kas izsalkuši un kam slāpst pēc taisnības, jo viņi tiks paēdināti.
5) Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi iemantos žēlsirdību.
6) Svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi redzēs Dievu.
7) Svētīgi miermīlīgie, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem.
8) Svētīgi tie, kas cieš vajāšanas taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība.

ŽĒLSIRDĪBAS DARBI MŪSU TUVĀKĀ DVĒSELEI: 

1) ved grēciniekus uz labu ceļu,
2) pamāci nemācītos,
3) dod labu padomu šaubīgiem,
4) iepriecini noskumušos,
5) pacietīgi panes netaisnības,
6) labprāt piedod tiem, kas tevi apkaitinājuši,
7) lūdz Dievu par dzīviem un mirušiem.

ŽĒLSIRDĪBAS DARBI MŪSU TUVĀKĀ MIESAI: 

1) paēdini izsalkušos,
2) padzirdini izslāpušos,
3) apģērb trūcīgos,
4) uzņem svešiniekus savās mājās,
5) apmeklē cietumniekus,
6) apraugi slimniekus,
7) apglabā mirušos.

VISLIELĀKIE GRĒKI IR ČETRI:

1) ar nodomu izdarīta slepkavība,
2) sodomiešu (homoseksuālais netiklības) grēks,
3) nabagu, bāreņu un atraitņu apspiešana,
4) nopelnītās algas aizturēšana strādniekiem.

GRĒKI PRET DIEVU SVĒTO GARU IR TAD:

1) ja cilvēks, paļaudamies uz Dieva žēlsirdību, tīšām grēko,
2) ja, grēku padarījis, šaubās, vai Dievs to piedos,
3) ja pretojas kādai Baznīcas mācības patiesībai,
4) ja savu tuvāku apskauž tāpēc, ka Dievs to ir svētījis,
5) ja parāda nocietinātu sirdi pret derīgām pamācībām,
6) ja no grēkiem tīšām neatgriežas.
Šo grēku sekas parasti ir tādas, ka, ja cilvēks mirst neizsūdzējis šos grēkus, tas var nonākt ellē.


IR DEVIŅI VEIDI, KĀ MĒS VARAM KĻŪT PAR CITU GRĒKU LĪDZDALĪBNIEKIEM. 

Deviņi sveši grēki: Kad mēs uz ļauniem darbiem citus cilvēkus:
1) pamācām,
2) tiem pavēlam,
3) tiem palīdzam. 

Kad mēs, redzēdami citus ko ļaunu darām:
4) tiem darīt atļaujam,
5) tos uzslavējam,
6) paskubinām.
Kad mēs citu ļaunos darbus:
7) noklusējam,
8) noslēpjam.Kad mēs no cita netaisni piesavinātu mantu:
9) savā starpā izdalām.

SEPTIŅI GALVENIE NETIKUMI JEB GRĒKI

Atkārtojot kādu grēku, mēs iegūstam ļaunu ieradumu jeb netikumu.
Biežāk sastopamie ļaunie cilvēku ieradumi ir septiņi. Tos sauc par septiņiem galvenajiem grēkiem:

 1) lepnība, 
2) skopums, 
3) nešķīstība, 
4) skaudība, 
5) negausība (ēšanā un dzeršanā),
6) dusmas, 
7) slinkums.  

SEPTIŅI GALVENIE TIKUMI

Pretstats septiņiem galvenajiem grēkiem ir septiņi tikumi jeb labie ieradumi:


1) pazemība,
2) dāsnums,
3) šķīstība,
4) mīlestība pret tuvāko
5) mērenība
6) lēnprātība
7) strādīgums (čaklums)


KATOĻU SVEICIENS

 Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Atbilde: Mūžīgi mūžam slavēts!