Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam

2018-02-13

Dieva žēlsirdības litānija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība viens Dievs, apžēlojies par mums!

Dieva žēlsirdība, kas vispilnīgāk raksturo Radītāju Tēvu ,

mēs uzticamies Tev!

Dieva žēlsirdība, neizdibināmā Svētdarītāja mīlestība,
Dieva žēlsirdība, neaptveramais Trīsvienības noslēpums,
Dieva žēlsirdība, vislielākā Dieva varenības izpausme,
Dieva žēlsirdība, kas radīji Debesu garus,

Dieva žēlsirdība, kas esi mūs aicinājusi nebūtības dzīvībā,
Dieva žēlsirdība, no kuras plūst visa dzīvība un laime,
Dieva žēlsirdība, kas aptver visu pasauli,
Dieva žēlsirdība, kas attaisnoji mūs Cilvēktapušajā Vārdā,
Dieva žēlsirdība, kas izplūdi no Kristus brūcēm,
Dieva žēlsirdība, kas izplūdi no Jēzus pārdurtās Sirds,

Dieva žēlsirdība, kas Mariju mums devi par Žēlsirdības Māti,
Dieva žēlsirdība, Dieva noslēpumu Atklāsme,
Dieva žēlsirdība, svētās Baznīcas dibinātāja,
Dieva žēlsirdība, klātesoša svētajos sakramentos,

Dieva žēlsirdība, it sevišķi Kristības un Gandarīšanas sakramentā klātesoša,

Dieva žēlsirdība, kas atklājies Euharistijā un Priesterības sakramentā,

Dieva žēlsirdība, kas mūs Jēzū Kristū aicināji svētajā ticībā,

Dieva žēlsirdība, kas dāvā sevi grēciniekiem, kas atgriežas no grēkiem,

Dieva žēlsirdība, kas taisnīgos un svētos esi svētdarījusi un pilnveidojusi,

Dieva žēlsirdība, slimnieku un cietēju vledzēšanās avots,

Dieva žēlsirdība, maigais mierinājums sāpju plosītām sirdīm,

Dieva žēlsirdība, vienīgā cerība izmisušām dvēselēm,

Dieva žēlsirdība, mirstošo mierinājums nāves stundā,
Dieva žēlsirdība, kas esi ar cilvēkiem vienmēr un visur,

Dieva žēlsirdība, kas apsteidz mūs ar savām žēlastībām,
Dieva žēlsirdība, kas dāvā mums mūžīgo dzīvi,
Dieva žēlsirdība, kas pasargā mūs no elles uguns,
Dieva žēlsirdība, kas atpestī dvēseles no šķīstīšanās uguns,

Dieva žēlsirdība, visu Svēto un Eņģeļu kronis,
Dieva žēlsirdība, mūsu laimes un prieka avots,
Dieva žēlsirdība, kurā mēs visi esam iegremdēti,
Dieva žēlsirdība, neizsmeļamais brīnumu avots. 

Dieva Jērs, kas pasaules pestīšanā vislielāko žēlsirdību esi parādījis nomirstot uz Krusta, saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas žēlsirdīgi uperē Sevi par mums katrā Svētajā Misē, uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas Savā neizmērojamā žēlsirdībā dzēs visus mūsu grēkus, apžēlojies par mums!

P. Dieva žēlsirdība ir visos Viņa darbos.
V. Tāpēc es mūžam dziedāšu par Kunga žēlsirdību.

Lūgsimies.

Mūžīgais Dievs, kura žēlsirdība ir neaptverama un piedošanas dārgumi ir neizsmeļami. Uzlūko mūs ar savu labvēlības pilno skatienu un vairo mūsos uzticību Tavai žēlsirdībai, lai grūtos brīžos mēs neļautos izmisumam un nezaudētu drosmi, bet gan ar lielu paļāvību pakļautos Tavai svētajai gribai, kas ir pati mīlestība un žēlsirdība. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, žēlsirdības Karali, kas kopā ar Tevi un Svēto Garu parāda mums savu žēlsirdību mūžīgi mūžos. Amen.