Sakramenti

Sakramenti ir Kunga Jēzus Kristus iedibinātas redzamas zīmes, ar kūrām cilvēks saņem Dieva žēlastības. Katoļu Baznīcā to ir septiņi, un tie iedalās trijās grupās, proti: 

1) kristīgās iniciācijas sakramenti - tie ir sakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē: Kristības, Iestiprināšana un Euharistija; 2) dziedināšanas sakramenti, kas palīdz cilvēkam būt tuvāk Dievam. To mērķis ir dziedināt (atbrīvot) kristieti no grēkiem un stiprināt viņu viņa vecumā vai slimībā. Pie dziedināšanas sakramentiem pieder Gandarīšanas (Grēksūdzes) sakraments un Slimnieku sakraments; 3) sakramenti, kas kalpo vienībai - Ordinācija (Priesterība) un Laulība. Šo sakramentu mērķis ir sekmēt personisko pestīšanu, kalpojot citiem cilvēkiem - palīdzot arī tiem sasniegt pestīšanu. Šiem sakramentiem ir īpaša misija Baznīcā un Dieva tautas attīstībā un svētdarīšanā. 

Kristības sakraments - ir visas kristīgās dzīves pamats, tāpēc bez Kristības nav iespējams saņemt citus sakramentus un izmantot tās žēlastības, kādas Kristus mums vēlas dot savā Baznīcā. Ar Kristību mēs tiekam atbrīvoti no grēka un atdzimstam kā Dieva bērni. Tiekam iekļauti Baznīcā un kļūstam līdzdalīgi tās sūtībā. Kungs Jēzus pats ir pateicis, ka Kristība ir nepieciešama dvēseles pestīšanai. 

Katoļu Baznīcā normālos apstākļos kristī diakons, priesteris vai bīskaps. Kristības zīmes (matērija un forma) ir ūdens un garīdznieka izteiktie kristības formulas vārdi.Kristībās tiek izmantotas arī svētās eļļas, kas īpaši pasvītro cilvēka brīvību no ļaunā gara un ciešo vienību ar Kristu - Priesteri, Pravieti un Karali.  Kristības simboli ir kristību svece un baltais apģērbs.
Kristīta cilvēka dzīvē īpašu lomu ieņem krustvecāki, kas palīdz bērna vecākiem kristīgās audzināšanas darbā un ar savu dzīvi liecina krustbērnam par Kristu. Par krustvecākiem var būt kristīti un vēlams praktizējoši katoļi. Citu konfesiju pārstāvji var būt tikai liecinieki.

Izlīgšanas jeb Grēksūdzes sakraments

Iestiprināšanas (Konfirmācijas) sakraments nostiprina Kristības sakramentā saņemtās žēlastības un palīdz kristietim būt par labāku Kristus liecinieku pasaulē, tāpēc Īpaša loma šajā sakramentā ir Svētā Gara darbībai, kas kristieti īpaši stiprina ar savām dāvanām - ar gudrības, saprāta, padoma, drosmes, zināšanu, dievbijības un Dieva bijāšanas dāvanām. 
Iestiprināšanas sakramentu var saņemt (un vajag saņemt!) ikviens kristīts katolis, kas sasniedzis kristīgā brieduma gadus. Šeit nozīme ir ne tik daudz vecumam, kā ticības briedumam. 
Katoļu Baznīcā šo sakramentu piešķir bīskaps (tikai nepieciešamības gadījumos var tikt deliģēts priesteris), lūdzot Svēto Garu un svaidot ticīgā pieri ar svētajām hrizmas eļļām, kas atstāj dvēselē neizdzēšamu zīmogu.
Lai saņemtu šo sakramentu, jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī - brīvam no grēka.
Kopā ar Kristību un Euharistiju Iestiprināšanas sakraments veido kristīgās iniciācijas sakramentu vienību.


Slimnieku sakraments

Euharistija jeb Vissvētākais altāra sakraments noslēdz ievadīšanu kristīgajā dzīvē. Euharistija ir Baznīcas dzīves un misijas avots un virsotne! Euharistijas sakraments ir vislielākais svētums un Dieva dāvana Baznīcai un ticīgajiem, jo pats Dievs sevi dāvā cilvēkam maizes un vīna zīmēs. Kristus ir reāli klātesošs Euharistijas zīmēs, tāpēc pieņemot sv. Komūniju, ticīgais pieņem pašu Kristu - Viņa Miesu un Asinis visā Viņa dievišķajā godībā.

Lai pieņemtu pašu Kristu svētajā Komūnijā, ir nepieciešama nopietna sagatavošanās. Tā notiek draudzes svētdienas skolās un tur gan bērni, gan pieaugušie var apgūt ticības patiesības, iemācīties labāk izprast svēto Sakramentu nozīmi, iepazīt Baznīcas dzīvi un tradīcijas un izdzīvot Baznīcas liturģiskās svinības. Tā visa mērķis ir dot iespēju cilvēkam labāk iepazīt un iemīlēt Kristu Viņa Baznīcā.
Pie Pirmās Sv. Komūnijas iet bērni, kas ir sasnieguši saprāta gadus un ir atbilstoši sagatavojušies. Pieņemamais vecums ir no 7 gadiem (var būt izņēmumi). Pieaugušo gadījumā pēc atbilstošas sagatavošanās. 
Vissvētāko sakramentu drīkst pieņemt katoļi, kas ir svētdarošās žēlastības stāvoklī - bez nāvīga grēka uz sirdsapziņas.

Ordinācijas (Priesterības) sakraments

Laulības sakraments